پاورپوینت درس چهارم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم تصاویر بی طرف نیستند  

پاورپوینت درس چهارم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم تصاویر بی طرف نیستند


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 23 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س 4 تصاویر بی طرف نیستند! پس از انجام دادن فعّالیت هاي درس سوم، متوجّه شده ايد که((پیام هاي رسانه اي، ساخته می شوند)) اکنون با برخی از فنونی که در تولید پیام ها به ویژه پیام هاي رسانه اي به کار برده می شوند، آشنا می شوید و یکی از پنج سؤال کلیدی سواد رسانه اي

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم تصاویر بی طرف نیستند  

پاورپوینت درس چهارم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم تصاویر بی طرف نیستند


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 23 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س 4 تصاویر بی طرف نیستند! پس از انجام دادن فعّالیت هاي درس سوم، متوجّه شده ايد که((پیام هاي رسانه اي، ساخته می شوند)) اکنون با برخی از فنونی که در تولید پیام ها به ویژه پیام هاي رسانه اي به کار برده می شوند، آشنا می شوید و یکی از پنج سؤال کلیدی سواد رسانه اي

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نوزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم پنجگانۀ سواد رسانه ای  

پاورپوینت درس نوزدهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم پنجگانۀ سواد رسانه اي


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 14 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س 19 پنجگانۀ سواد رسانه اي (2) در درس سوم بیان شد که مخاطب فعّال و خلّق در رویارویی با هر پیام رسان هاي، پنج پرسش کلیدی را مانند پنج گذرواژه یا نگهبان در ورودی درنظر می گیرد و با نگاهی دقیق و درکی عمیق، با آن روبه رو می شود. اين پنج پرسش را که خاطرتان هست!چ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نوزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم پنجگانۀ سواد رسانه ای  

پاورپوینت درس نوزدهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم پنجگانۀ سواد رسانه اي


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 14 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س 19 پنجگانۀ سواد رسانه اي (2) در درس سوم بیان شد که مخاطب فعّال و خلّق در رویارویی با هر پیام رسان هاي، پنج پرسش کلیدی را مانند پنج گذرواژه یا نگهبان در ورودی درنظر می گیرد و با نگاهی دقیق و درکی عمیق، با آن روبه رو می شود. اين پنج پرسش را که خاطرتان هست!چ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهاردهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب، بی مخاطب  

پاورپوینت درس چهاردهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم مخاطب، بی مخاطب


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 21 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س14 مخاطب، بی مخاطب گستردگی رسانه ها و دامنۀ فعّالیت هاي رسانه اي در عصر حاضر، شناخت حقوق متقابل رسانه ها، مخاطبان و دولت ها را به امری ضروری تبدیل کرده است. اين مهم همواره از موضوعات مناقشه برانگیز بین مخاطبان، رسانه ها و دولت ها بوده است؛ زیرا از مصداق ها

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهاردهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب، بی مخاطب  

پاورپوینت درس چهاردهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم مخاطب، بی مخاطب


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 21 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س14 مخاطب، بی مخاطب گستردگی رسانه ها و دامنۀ فعّالیت هاي رسانه اي در عصر حاضر، شناخت حقوق متقابل رسانه ها، مخاطبان و دولت ها را به امری ضروری تبدیل کرده است. اين مهم همواره از موضوعات مناقشه برانگیز بین مخاطبان، رسانه ها و دولت ها بوده است؛ زیرا از مصداق ها

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم از بازنمایی تا کلیشه  

پاورپوینت درس پنجم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم از بازنمايی تا کلیشه


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 21 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س 5 از بازنمايی تا کلیشه در درس قبل، از شما خواسته شد به حداقل سه مورد از برنامه هاي تلویزیونی (فیلم ها، مجموعه هاي تلویزیونی، تبلیغات و مستندات داخلی و خارجی) در حال پخش دقّت کنید. تعداد، ترکیب و نقش اعضاي خانواده، چگونگی روابط خانوادگی و تعداد فرزندان ر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم از بازنمایی تا کلیشه  

پاورپوینت درس پنجم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم از بازنمايی تا کلیشه


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 21 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س 5 از بازنمايی تا کلیشه در درس قبل، از شما خواسته شد به حداقل سه مورد از برنامه هاي تلویزیونی (فیلم ها، مجموعه هاي تلویزیونی، تبلیغات و مستندات داخلی و خارجی) در حال پخش دقّت کنید. تعداد، ترکیب و نقش اعضاي خانواده، چگونگی روابط خانوادگی و تعداد فرزندان ر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم بازی زندگی است (درس اختیاری)  

پاورپوینت درس هفدهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم بازی زندگی است (درس اختیاری)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 20 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س 17 بازی زندگی است (درس اختیاری) بازی، سرگرمی و چگونگی گذران اوقات فراغت، همانند پوشش، نوع و چگونگی غذا خوردن، نوع و میزان خرید کردن و ساير مواردی که در دروس قبل مورد بررسی قرار دادید، نشان دهندۀ سبک زندگی است. بسیاری از مخاطبان رسان هها براي پرک

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم بازی زندگی است (درس اختیاری)  

پاورپوینت درس هفدهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم بازی زندگی است (درس اختیاری)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 20 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س 17 بازی زندگی است (درس اختیاری) بازی، سرگرمی و چگونگی گذران اوقات فراغت، همانند پوشش، نوع و چگونگی غذا خوردن، نوع و میزان خرید کردن و ساير مواردی که در دروس قبل مورد بررسی قرار دادید، نشان دهندۀ سبک زندگی است. بسیاری از مخاطبان رسان هها براي پرک

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فنون اقناع (2) (درس اختیاری)  

پاورپوینت درس هشتم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم فنون اقناع (2) (درس اختیاری)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 32 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س 8 فنون اقناع 2 (درس اختیاری) در درس هاي گذشته با پرکاربردترین فنون و روش هاي تأثیر گذاری فرستندگان پیام بر مخاطبان (فنون اقناع) آشنا شدید. براي تشویق مخاطبان به تغییر رفتار، نگرش ، باور، ارزش یا دیدگاه، از فنونی پیچیده تر یا ترکیبی از فنون استفاده م

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فنون اقناع (2) (درس اختیاری)  

پاورپوینت درس هشتم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم فنون اقناع (2) (درس اختیاری)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 32 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س 8 فنون اقناع 2 (درس اختیاری) در درس هاي گذشته با پرکاربردترین فنون و روش هاي تأثیر گذاری فرستندگان پیام بر مخاطبان (فنون اقناع) آشنا شدید. براي تشویق مخاطبان به تغییر رفتار، نگرش ، باور، ارزش یا دیدگاه، از فنونی پیچیده تر یا ترکیبی از فنون استفاده م

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پانزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم هر چیز که در جستن آنی، آنی  

پاورپوینت درس پانزدهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم هر چیز که در جستن آنی، آنی


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 19 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س 15 هر چیز که در جستن آنی، آنی در فصل سوم آموختیم که رسانه ها طبق ارزش ها و دیدگاه هاي خود به تولید پیام می پردازند و از اين طریق سعی می کنند تا افکار و باورهاي مخاطبان را تغییر دهند. علاوه بر اين رسانه ها سعی می کنند تا الگوهاي رفتاری بخصوصی را تبل

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پانزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم هر چیز که در جستن آنی، آنی  

پاورپوینت درس پانزدهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم هر چیز که در جستن آنی، آنی


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 19 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:در س 15 هر چیز که در جستن آنی، آنی در فصل سوم آموختیم که رسانه ها طبق ارزش ها و دیدگاه هاي خود به تولید پیام می پردازند و از اين طریق سعی می کنند تا افکار و باورهاي مخاطبان را تغییر دهند. علاوه بر اين رسانه ها سعی می کنند تا الگوهاي رفتاری بخصوصی را تبل

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت کلیشه بدن درس شانزدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم  

دانلود پاورپوینت کلیشه بدن درس شانزدهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم


عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت کلیشه بدن درس شانزدهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلايد: 21منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه بر اينکه اين پاورپوینت به طور حرفه اي تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.  *****همچنین براي ت

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت دروازه بانی خبر درس یازدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم  

دانلود پاورپوینت دروازه بانی خبر درس یازدهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم


عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت دروازه بانی خبر درس یازدهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلايد: 24منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه بر اينکه اين پاورپوینت به طور حرفه اي تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.  *****همچ

ادامه مطلب  

پاورپوینت تاريخ ادبيات 1 و جايگاه آن در ميان درسهاي ديگر  

پاورپوینت تاریخ ادبیات 1 و جايگاه آن در میان درسهاي دیگر


تعداد اسلايد : 166 اسلايدمعرفی و راهنمايی كلی طرح درس «تاریخ ادبیات (1) و جايگاه آن در میان درسهاي دیگر: احمدعلی جعفری عضو هیأت علمی دانشگاه هدف كلی اين درس آشنايی با ادبیات و تاریخ آن از زمان پیدايش آثار مربوط به آن تا قرن چهارم هجری است. موضوع اصلی اين درس تعریف و هدف ادبیات و تاریخ پیدايش آن و بررسی انواع متون ادبی هر دورة تاریخی و پیدا كردن قانون حاكم بر چگونگی پیدايش و تح

ادامه مطلب  

پاورپوینت تاريخ ادبيات 2 180 اسلاید  

پاورپوینت تاریخ ادبیات 2 180 اسلايد


تعداد اسلايد : 181 اسلايدتاریخ ادبیات (2)شناسنامه درس نام درس: تاریخ ادبیات (2) تعداد واحد: 2 واحد درسی رشته ادبیات فارسی نام منبع: تاریخ ادبیات (2) چاپ دانشگاه پیام نور نام مولف: دکتر توفیق هـ. سبحانینام تهیه کننده اسلايد: دکتر میر نعمت اله موسوی تاریخ ادبیات (2)هدف كلی درسآشنا شدن دانشجو با تغییر و تحول ادب فارسی در دوره‌هاي زیر1- دوره غزنوی- سده پنجم2- دوره سلجوقی- سده ششم3- دوره مغول- سده هفتم و هشتم4- د

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم  

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 16 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: در س 21 من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم! امروزه ما گریزی از رویارویی با رسانه ها و پیا مهاي رسان هاي نداریم. فناوری هاي نوین ارتباطی وضعیتی را فراهم ساخت هاند كه افراد در كمترین زمان با كمترین هزینه، پیام هاي تولیدی خود را

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم  

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 16 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: در س 21 من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم! امروزه ما گریزی از رویارویی با رسانه ها و پیا مهاي رسان هاي نداریم. فناوری هاي نوین ارتباطی وضعیتی را فراهم ساخت هاند كه افراد در كمترین زمان با كمترین هزینه، پیام هاي تولیدی خود را

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; جزوه درس تاريخ ادبيات (2) - دکتر توفيق هـ. سبحاني  

پاورپوینت آماده; جزوه درس تاریخ ادبیات (2) - دکتر توفیق هـ. سبحانی


مطالب اسلايدهاي ابتدايی اين پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلايد : 181 اسلايدجزوه درس تاریخ ادبیات (2) - دکتر توفیق هـ. سبحانی تاریخ ادبیات (2)آشنا شدن دانشجو با تغییر و تحول ادب فارسی در دوره‌هاي زیر1- دوره غزنوی- سده پنجم2- دوره سلجوقی- سده ششم3- دوره مغول- سده هفتم و هشتم4- دوره تیموری- سده نهمو معرفی شاعران و نویسندگان سرشناس اين دوره‌ها. تاریخ ادبیات (2)اوضاع سیا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم پنجگانۀ سواد رسانه ای  

پاورپوینت درس سوم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم پنجگانۀ سواد رسانه اي


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 23 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: در س 3 پنجگانه سواد رسانه اي (1) به طور کلی هر فرد براي ايجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیام هاي خود به آنها، از روش ها و وسايل مختلف استفاده می کند. مثلاً وقتی انسان می خندد، با نگاه و لبخند خود به فرد مقابل، نشاط خود را به او نشان می دهد. همچنین هنگامی که شخ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم پنجگانۀ سواد رسانه ای  

پاورپوینت درس سوم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم پنجگانۀ سواد رسانه اي


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 23 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: در س 3 پنجگانه سواد رسانه اي (1) به طور کلی هر فرد براي ايجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیام هاي خود به آنها، از روش ها و وسايل مختلف استفاده می کند. مثلاً وقتی انسان می خندد، با نگاه و لبخند خود به فرد مقابل، نشاط خود را به او نشان می دهد. همچنین هنگامی که شخ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس بیست و دوم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم اخلاق رسانه ای  

پاورپوینت درس بیست و دوم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم اخلاق رسانه اي


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 20 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: در س 22 اخلاق رسانه اي وقتی از اخلاق رسانه اي سخن به میان می آید، ابتدا اين معنا به ذهن خطور می کند كه روی سخن با صاحبان رسانه هاي جمعی است؛ امّا امروزه با پیدايش فنّاوری ها و فرصت هاي جدید ارتباطی از جمله رسانه هاي تعاملی، اخلاق رسانه اي وارد مرحلۀ تازه اي

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس بیست و دوم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم اخلاق رسانه ای  

پاورپوینت درس بیست و دوم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم اخلاق رسانه اي


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 20 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: در س 22 اخلاق رسانه اي وقتی از اخلاق رسانه اي سخن به میان می آید، ابتدا اين معنا به ذهن خطور می کند كه روی سخن با صاحبان رسانه هاي جمعی است؛ امّا امروزه با پیدايش فنّاوری ها و فرصت هاي جدید ارتباطی از جمله رسانه هاي تعاملی، اخلاق رسانه اي وارد مرحلۀ تازه اي

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوازدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب خاص  

پاورپوینت درس دوازدهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم مخاطب خاص


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 24 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: در س 12 بسیاری از افراد، اولین مخاطبان را همان تماشاگران نمايش ها، بازی هاي دسته جمعی، بساط هاي نمايشی و انواع اجراهاي دوران باستان می دانند. مهم ترین تفاوت شکل اولیۀ مخاطب با معادل امروزی رسانه اي آن را بايد در اين دانست که مخاطب آن دوران در بند زمان و مکان و در

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوازدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مخاطب خاص  

پاورپوینت درس دوازدهم تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم مخاطب خاص


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 24 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: در س 12 بسیاری از افراد، اولین مخاطبان را همان تماشاگران نمايش ها، بازی هاي دسته جمعی، بساط هاي نمايشی و انواع اجراهاي دوران باستان می دانند. مهم ترین تفاوت شکل اولیۀ مخاطب با معادل امروزی رسانه اي آن را بايد در اين دانست که مخاطب آن دوران در بند زمان و مکان و در

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم هدف گذاری و تصمیم گیری  

پاورپوینت درس پنجم کارگاه کارآفرینی و تولید پايه دهم هدف گذاری و تصمیم گیری


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش  20 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: بخش 5 هدف گذاری و تصمیم گیری هدف گذارییکی از مهم ترین عوامل در موفقیت افراد، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف است. هدف گذاری مهم ترین عامل حرکت و خلق آینده است، زیرا مقصد و مسیر را روشن می کند. هدف گذاری به مثابۀ ترسیم جاده اي براي آینده است. تلاشی ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم کار تیمی موفق  

پاورپوینت درس دوم کارگاه کارآفرینی و تولید پايه دهم کار تیمی موفق


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 17 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: بخش 2 کار تیمی موفق کار تیمی موفق عملکرد مشترکی است توسط گروهی از افراد، که در آن هر فرد علاقه مندی هاي شخصی و نظرات خود را در قالب یک تفکر واحد و همگرا دنبال می کند. اين موضوع به اين معنی نیست که عقايد و منافع شخصی فرد در قالب تیم مهم نیست بلکه بیانگر اين واق

ادامه مطلب  

دانلود پژوهشی در رابطه با تشخیص اخبار جعلی در رسانه های اجتماعی از منظر علم داده کاوی  

دانلود پژوهشی در رابطه با تشخیص اخبار جعلی در رسانه هاي اجتماعی از منظر علم داده کاوی


با توجه به میزان افزايش تعاملات افراد از طریق رسانه هاي اجتماعی ، کاربران تمايل بیشتری نسبت به اخبار سنتی دارند تا اخبار و جستجو هاي خود را از طریق رسانه هاي اجتماعی دنبال نمايند.  از عمده دلايل اين تغییرات در رفتارهاي کاربران دنبال کننده اخبار را می توان در ماهیت پلتفرم هاي رسانه هاي اجتماعی دانست. بر اين اساس ؛ 1) مصرف خبر در رسانه هاي اجتما

ادامه مطلب  

دانلود پژوهشی در رابطه با تشخیص اخبار جعلی در رسانه های اجتماعی از منظر علم داده کاوی  

دانلود پژوهشی در رابطه با تشخیص اخبار جعلی در رسانه هاي اجتماعی از منظر علم داده کاوی


با توجه به میزان افزايش تعاملات افراد از طریق رسانه هاي اجتماعی ، کاربران تمايل بیشتری نسبت به اخبار سنتی دارند تا اخبار و جستجو هاي خود را از طریق رسانه هاي اجتماعی دنبال نمايند.  از عمده دلايل اين تغییرات در رفتارهاي کاربران دنبال کننده اخبار را می توان در ماهیت پلتفرم هاي رسانه هاي اجتماعی دانست. بر اين اساس ؛ 1) مصرف خبر در رسانه هاي اجتما

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم حل مسئله  

پاورپوینت درس چهارم کارگاه کارآفرینی و تولید پايه دهم حل مسئله


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 21 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: بخش 4 حل مسئله در سال هاي گذشته در درس هاي ریاضیِ پايۀ هفتم و کار و فناوری پايۀ نهم مهارت هايی را در خصوص حل مسئله کسب کردید. قبل از اينکه بتوانید مسئله را حل کنید، لازم است مسئله را درست تشخیص دهید و درست تعریف نمايید.اگر مسئله(مشکل)را اشتباه تعریف کنید، فراين

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم دین و زندگی پایه دهم پر پرواز  

پاورپوینت درس دوم دین و زندگی پايه دهم پر پرواز


         نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 43 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:دین و زندگی دهم درس دوم پر پرواز دین و زندگی دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگی دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگی دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگی دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگی دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگی دهم پر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تقویت کار تیمی  

پاورپوینت درس سوم کارگاه کارآفرینی و تولید پايه دهم تقویت کار تیمی


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 20 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: بخش 3 تقویت کار تیمی تقویت کار تیمیدر کارهاي تیمی ممکن است مواردی رخ دهد که مانع اثربخشی براي کار تیمی باشد. لذا براي تقویت کار تیمی بايد موانع و محدودیت هايی را که تیم را از دستیابی به اهداف خود باز می دارد، شناسايی کنید و با نهايت تلاش و کوشش در جهت رفع مو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم خودشناسی  

پاورپوینت درس ششم کارگاه کارآفرینی و تولید پايه دهم خودشناسی


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 23 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:بخش 6 خودشناسی فعالیت شخصیت شناسی: به کمک دبیر خود فعالیت هاي زیر را انجام دهید.قسمت اول: بازیکاغذهاي کوچک سفید و هم اندازه اي را بردارید.چشم هايتان را ببندید و به پیام هاي دبیر خوب گوش دهید.کاغذ را از وسط تا کنید.گوشۀ سمت راست کاغذ را با دست برش دهید.دوباره کاغذ را

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم طراحی مسیر شغلی (قسمت اول) کارگاه توسعه شخصی  

پاورپوینت درس هفتم کارگاه کارآفرینی و تولید پايه دهم طراحی مسیر شغلی (قسمت اول) کارگاه توسعه شخصی


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 20 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: بخش 7 طراحی مسیر شغلیقسمت یکم : کارگاه توسعۀ شخصی برنامۀ توسعۀ شخصی فرايند مستمری است که به ارزیابی نیازهاي آموزشی و شغلی هر فرد و برنامه ریزی براي رفع اين نیازها می پردازد. اين فرايند به شما کمک می کند تا درخصوص دانش، عملکرد

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم طراحی مسیر شغلی (قسمت دوم)‌ شناسایی ارزش ها و نیازها  

پاورپوینت درس هشتم کارگاه کارآفرینی و تولید پايه دهم طراحی مسیر شغلی (قسمت دوم)‌ شناسايی ارزش ها و نیازها


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 14 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: بخش8 طراحی مسیر شغلیقسمت دوم : شناسايی ارزش ها و نیازها بعد از شناسايی دقیق نگرش ها، گام بعدی در برنامۀ ارزیابی شخصی اين است که ارزش ها و نیازهاي خود را بشناسید. فعالیت چارچوب ارزش ها : جدول 1- 8 را براساس ارزش هاي خود در

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم طراحی مسیر شغلی (قسمت سوم)‌ شناسایی مهارت ها، استعدادها، علایق و جمع بندی  

پاورپوینت درس نهم کارگاه کارآفرینی و تولید پايه دهم طراحی مسیر شغلی (قسمت سوم)‌ شناسايی مهارت ها، استعدادها، علايق و جمع بندی


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 26 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:بخش 9 طراحی مسیر شغلیقسمت سوم: شناسايی مهارت ها ، استعدادها ، علايق و جمع بندی مهارتقدم بعدی در فرايند برنامه ریزی شغلی، شناسايی دقیق مهارت هاي خود و یادگیری آنهاست. مهارت ها به منزلۀ اجزاي ساختمانی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهاردهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تشخیص فرصت، ایده پردازی و ارزیابی ایده  

پاورپوینت درس چهاردهم کارگاه کارآفرینی و تولید پايه دهم تشخیص فرصت، ايده پردازی و ارزیابی ايده


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 23 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: بخش 14 تشخیص فرصت ، ايده پردازی و ارزیابی ايده تشخیص فرصتبیشتر افراد توانايی کامل خود را نمی بینند زیرا موفق به تشخیص فرصت نشده اند. تشخیص فرصت، مهم ترین عنصر براي کارآفرین شدن است. فرصت هاي کارآفرینانه، شرايط و موقعیت هايی هس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پانزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم ایده یابی، ساختن ایده و الگوبرداری  

پاورپوینت درس پانزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پايه دهم ايده یابی، ساختن ايده و الگوبرداری


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 24 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: بخش 15 ايده یابی ، ساختن ايده و الگوبرداری روش 2ايده یابی برمبناي تجربه : یکی از بهترین مکان هاي کسب ايده، تجربۀ گذشته یا سابقۀ کار قبلی افراد در شرکت یا صنعت مربوطه است. هریک از افراد می توانند با استفاده از تجربۀ گذشتۀ خود ايدۀ منا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس شانزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم نوآوری و تریز  

پاورپوینت درس شانزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پايه دهم نوآوری و تریز


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش  29 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: بخش 16 نوآوری و تریز در دنیاي امروزی عاملی که بسیار قدرتمند و با نفوذ است، نوآوری است. با نوآوری، افکار و ايده هاي جدید و خلّقانه به ابزار و فناوری تبدیل می شود. در واقع، نوآوری همان کاربردی کردن خلّقیت است که به صورت یک محصول یا خدمت جدید در بازار عر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم سنجش کارآفرینی  

پاورپوینت درس هفدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پايه دهم سنجش کارآفرینی


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 19 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: بخش 17 سنجش کارآفرینی کارآفرینیکارآفرینی روش انجام کار براي استفاده از فرصت ها و ايد هها به منظور خلق یک کسب و کار سودآور و ارزش آفرین است. کارآفرینی موتور محرک اقتصاد کشور است که در نهايت رفاه جامعه را به همراه دارد. کارآفرینی همچنین یک سبک زندگی است ک

ادامه مطلب  

پاورپوینت نگارش بحث کارگاه مقاله نویسی فارسی - 25 اسلاید  

پاورپوینت نگارش بحث کارگاه مقاله نویسی فارسی - 25 اسلايد


پاورپوینت نگارش بحث کارگاه  مقاله نویسی فارسیپاورپوینت نگارش بحث کارگاه  مقاله نویسی فارسیپاورپوینت نگارش بحث کارگاه  مقاله نویسی فارسیپاورپوینت نگارش بحث کارگاه  مقاله نویسی فارسیهدف از بحث محک زدن یافته هاي تحقیق با یافته هاي قبلی (یافته هاي که پشتیبانی سؤال تحقیق و یافته هايی که به نحوی پاسخ  به سؤال اصلی را پشتیبانی نمی کند)و جمع بندی و نتیجه گیری و ار

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1